Ekonomie – věda, která zkoumá nejobecnější zákonitosti hospodářského života každé společnosti; Ekonomika – oblast společenské praxe, která zahrnuje především výrobu statků a služeb, jejich rozdělávání, směnu a spotřebu. Výrobní faktory – práce (cílevědomá, uvědomělá, omezena počtem lidí, schopnostmi…), kapitál (peněžní, věcný, nehmotný), přírodní zdroje (ropa, uhlí…) Koloběh: Jednotlivci – výdaje na výrobky a služby – tržby za výrobky a služby – firmy – náklady na služby výrobních činitelů – příjmy za služby výrobních činitelů – jednotlivci (jedn. - služby výr. činitelů – firmy – tok výrobních služeb – jedn), důležitá poptávka Nabídka (S-suply) – nožství zboží, které výrobci dodají na trh; celková (agregátní) všech prodejců, určena objemem výrobků a cenami; individulní – jeden výrobce, urč. Výrobky a cenou, Q=objem produkce, P=cena produkce Poptávka (D-demand) – mn. Zboží, které jsou spotřebitelé ochotni koupit za určitou cenu; agregátní – souhrn všech zamýšlených koupí, urč objemem zboží (které chtějí koupit) a cenou (kterou chtějí vynaložit); individuální – po produkci jednoho výrobku Cena - směnný poměr k penězům, které se formují na trhu. E-rovnovážná cena, kdy nabídka a poptávka v rovnováze, všechno zboží vykoupeno za nabízenou cenu, Pe – rovnovážná cena, za kterou lze prodat všechno zboží Konkurence – tržní proces, střetávají různé zájmy účastníků, každý chce své zájmy realizovat; prodávající co největší cena, nakupující co nejmenšítržní cena, prodávající nabídne, upující koupí/nekoupí, cena st./kl.peněžní forma, Snížení ceny (přechodné) – odlákání od konkurence, přitáhnutí zákazníků, vyprodání skladu, nikdy tak, aby prodělali; Necenová konkurence – kvalita, růst inovace, reklama, obalová technika, ceny a slevy, kulturnost prodeje. Peníze – mára hodnot, prostředek směny, uchovatelé hodnot, dříve jen směnný prostředek(kráva za ženu), následně všeobecný prostředek směny (kovy), slitiny, bankovky(za ně emitují banky), státovky(nekryté zlatem eliminovány), EURO; Banky – zabývajá obchodováním an peněžním trhu, CNBKBsměnárny; Centrální banka – zřizována vládou, nezávisla, Praha, fce: makroekonomická regulace množství peněz (rovnováha SaD), tiskne peníze, podmínky pro úvěry, dozor nad systémem a KB, administrativní nástroje: diskontní politika(výše úvěrů, stabilnější=nižší), operace na otevřením trhu (víc/míň peněz v oběhu v cenných papírech), určování povinných rezerv (na vyplácení klientů); Komerční banky – nejvýznamnější součást, snaha dosáhnout zisk, rozdělení operací: Aktivní – přináší zisk, úvěry (krátkodobé míň než rok, střednědobé 2-3, dlouhodobé víc než 4), delší doba, dražší peníze, získat úvěr není jednoduché, Pasivní – pro banku náklady, úrok 1,5-3% (termínované – datum výběru, víc 2%, výběr před = poplatek), na požádání (kdykoli vybrat, nízké úroky), Zprostřekovatelské – rozmanité, vedení účtů, zabezpečení bezhotovostního styku. Cenné papíry – představují určitý nárok vlastníka vůči tomu, kdo vystavil, řada fcí a podob: Obligace – dluhopis (vláda, Praha, ministerstvo), splatnost 5-10 let, (bankovní, státní, podnikové), Akcie – poskytují podíl na zisku, typy: kmenové (bez práv na omezení), manažerské (pravidelný zisk, bez hlasování a investic), zaměstnanecké (mrkev za výkon), směnky (určitá doba, obsahuje název směnka, příkaz k zaplacení, sumu, jméno, dobu a místo zaplacení, jméno vlastníka, datum a místo vystavení, podpis, validní=platná), šek (majitel účtu doručiteli, formuláře o počtu 50-100 listů tzv knížky, musí být krytý tzn s hotovostí na účtu), makroekonomie – součást ekonomie, která studuje nár hospodářství jako celek, posuzuje podle tzv makroekonomických agregátů (nár produkt, nár důchod, míra zaměstnanosti, míra inflace) , vyjadřuje magický čtyřúhelník (GNP/HNP-míra nezamětnanosti-míra inflace-platební bilance-GNP/HNP), HDP – peněžní hodnota statků a služeb za dané období za stát, bez ohledu na příslušnost ke státu či cizince a národnost, HNP/GNP – za občany bez ohledu na bydliště, nejvyšší HDP Lucembursko, nejméně Bulharsko, Nezaměstnanost – provází tržní ekonomiku, má negativní dopad na sféru ekonomickou a sociální, zvlášť negativní je nezaměstnanost mládeže, Dobrovolně nezaměstnaný – vědomě o pracovní místa neusilují, žijí z prostředků, nemají pracovní návyky, Nedobrovolně nezaměstnaní – skutečný problém, hledají práce, ale jsou neúspěšní, podle toho dělí na aktivní (mají/hledají) a neaktivní (nemají/nehledají) obyvatele, měří v procentech, typy: frikční nezaměstnanost (přechází z jednoho zaměstnání do druhého), strukturální nezaměstnanost (souvisí se změnami v struktuře nár hospodářství), cyklická nezaměstnanost (souvisí s recesí, vážný problém), sezónní nezaměstnanost (sezonní pracovní příležitosti), Inflace – znehodnocení peněz, (hodně vydělávají lidé, kteří nic neprodukují), o inflaci hovoříme tehdy, když roste celková cena výrobků a poskytovaných služeb, celkově přispívá k ekonomické nestabilitě, zvyšuje nejistotu obyvatel, snižuje kupní sílu, vyjadřuje různými indexy, míra inflace se měří – cenová hladina (v roce) – cenová hladina (v roce –1) děleno cenová hladina (v roce – 1), typy inflace – mírná inflace (několik procent ročně, nekomplikuje), pádivá inflace (stěžuje ekonomický život státu, chápán jako symptom nezdravého vývoje státu), hyperinflace (v tisících až desetitisících procent, obrovské důsledky na život), Bilance zahraničního obchodu – poměr mezi dovozem a vývozem, nejlepší je kladný, Burzy – základní char cenných papírů je prodavatelnost, místa, kde papíry můžem prodat, zboží není přítomno, 1 peněžní (s papíry, Tokyo, NY, Frankfurt, my Praha), 2 komoditní (zboží), 3 Lodních prostor (prostory jedn společností), Konvertibilita měny – směnitelnost, lze měnit za zahraninční, KURZ – poměr, za který se mění, určujš ČNB; Státní rozpočet – finanční plán státu, klíčový nástroj vlády, 2 části – zůsoby zdanění tržních subjektů, nasměrování výdajů (nejvíc na mandatorní výdaje), druhy: vyrovnaný, přebytkový, schodkový, dále politika monetární (peněžní a úvěrová), zaměřeno na kontrolu množství peněz, provizorní rozpočet – stejný jako min rok 1/12 každý měsíc, pozastaveny fondy z EU; Přechod ekonomiky k tržnímu hospodářství – od počátku 90 let, demokratizace polit a veřejného života, privatizace a odstátnění velkých podniků, liberalizace cen, vytvoření legislativních podmínek, přebudování daňové soustavy, vytvoření dostatečné sítě bank, přechod ke konvertabilní měně, klíčové je převedení velkých, malých a středních podniků do soukromých rukou, podoby: restituce (navrácení), velká privatizace (pomocí aukcí), malá privatizace (pom holandské dražby-aukce naopak), kuponová privatizace(za kuponové knížky, akcie); Hospodářský cyklus – nerovnoměrně opakuje, rúst/pokles, cykliscká povaha, nesoulad mezi potensiálním produktem a skutečným produktem, kolísání má určitou pravidelnost a můžeme hovořit o RECESI (HDP klesá po 2 čtvertletí, hluboký je deprese, pokles poptávky, klesají investice do budov a techonologií, vyšší nezaměstnanost), SEDLO (zastaví, vyrovnání nabídky a poptávky), EXPANZE (nárůst, víc investic, snižuje nezaměstnanost), VRCHOL (zastavení expanze), Světová ekonomika – v současné době není vymezena hranicemi, ekonomické procesy přesahují státy, ekonomická integrace, nadnárodní instituce, 3 centra (SAM – usa + can, EU 27, JV AS – Jap + niz), v rámci integrálních procesů byla v SAM vytvořena NAFTA (volný obchod), 1993 země vyšegrádské čtyřky (Pl, Md, Sl, ČR), 1995 přidalo SlovinskoCEFTA (středoevr. Čára volného obchodu), k podpoře ekonomické spolupráce vznikají 1944 v Bretton Woods organizace MMF (mezinárodní měnový fond, Paříž, 5 let, Dominik Strauss Kahn) a SB (světová banka (am, Washingon, Robert Zoellinck), OECD (ČR 1995) odstraňuje překážky při výměně zboží a liberalizuje platební styk, G7 (8) – 7 nejvypělejších zemí světa (F, Gr, VB, USA, Can, Jap, Ru) možná Čína a Indie, WTO (svět obchodní org.) 1993 po rozpadu GATT (1992 Urugway). Papež narozen 16.4.1927 (82 let), jeden z nej teologů, byl v Hitlerově dětské jednotce, 10 jazyků, 8 doktorátů, 165 papež, prošel Brno, Praha, St. Boleslav. Mezníky ve vývoji ekonomie – začíná za Aristotela, 1. ekonomická škola na počátku 17. a 18. století (merkantelisté – podpora vojenství, zbrojení…), fyziokraté (Quesmay) – hlavní zdroj zemědělství; skot Adam Smith – 1776 Bohatství národů, neviditelná ruka trhu – soukromé vášně a touhy lidí jsou vedeny ve směru, kdy uspokojují zájmy celé společnosti (pekař vstává, aby vydělallidi mají rohlíky), Thomas Robert Malthus – formulace tzv železného zákona – růst populace povede k poklesu dělnických mezd na extr minimum – hrozba soc napětí – Zásady politické ekonomie; David Ricardo – Zásady politické ekonomie a zdanění – koncepce Anglické sukno a portugalské víno; John Stewart Milla – Zásady politické ekonomie; marxistická a neoklasická teorie, 3 školy – rakouská (Carl Menger), cambridge (Adam Marshall), lansamská (Leon Wabrace), Nobelovka – Keynes, Friedman; John Mainar Keynes – Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, návrat k makroekonomice, přesvědčen, že ekonomika po změnách není schopna fungovat na základě jakýchsi samoregulujících postupů ( nedokáže vyřešit vše, někam musí zasáhnout stát – zdravotnictví); Milton Friedman – čistý kapitalista, 4 útraty - 1 vlastní pro sebe (samoobsluha), 2 vlastní pro druhé (Vánoce), 3 cizí pro sebe (taxi ona firmy), 4 cizí pro cizí (oběd na firmu)zrušení dávek, negativní daň (přidání k malému výdělku); monetarismus – moderní teorie peněz (snaha vyřešit znehodnocování).

Trochu zkrouhlý, je toho jak nasr*, nechtěla jsem se deptat s nadpisama a tak, tak si to přeberte jak chcete, hm? Pracovala jsem na tom půl večera, tak nedržkujte - Ell)

 
zsv/ekonomie_neformatovana.txt · Poslední úprava: 2009-10-13 21:48:24 autor: 50cent
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki