Ekonomie

 • společenská věda, která zkoumá nejobecnější zákonitosti hospodářského života každé společnosti

Ekonomika

 • oblast společenské praxe, která zahrnuje především výrobu statků a služeb, jejich směnu a spotřebu
 • využívá poznatků ekonomie
3 základní ekonomické otázky
 • 1. Co a kolik vyrábět? (o tom rozhoduje každodenně zákazník na trhu )
 • 2. Jak vyrábět? (s využitím jaké technologie a jakých zdrojů, o tom rozhoduje konkurence mezi výrobci )
 • 3. Pro koho vyrábět? (určuje každodenní střet nabídky a poptávky)
Statky
 • veškeré prostředky, které uspokojují potřeby člověka
 • dělíme na 3 druhy
  • volné statky = volně dostupné (voda, vzduch)
  • ekonomické statky = jsou výsledkem nějaké výrobní činnosti
  • nehmotné statky = výtvor duševní činnosti člověka (kniha, obraz)
Služby
 • každá užitečná lidská činnost uspokojující lidské potřeby bez jakéhokoli zpředmětnění
 • dělíme na 2 druhy
  • věcné = zaměřené na obnovu hmotných statků (opravy)
  • osobní = zaměřené na člověka a jeho potřeby (dovolené, lázně)

Výrobní faktory

Práce
 • cílevědomá, uvědomělá lidská činnost, jejíž množství je podmíněno počtem lidí a jejich schopnostmi, intenzitou a délkou pracovní doby
Kapitál
 • trojí podoba
  • peněžní
  • věcná (stroje)
  • nehmotná (know-how)
Přírodní zdroje
 • většinou omezené (ropa, zemní plyn, uhlí)
Náklady Obětované Příležitosti (NOP)
 • vždy porovnávéme volbu s tím, čeho se v její prospěch musíme vzdát
 • náklady = způsob využití omezených zdrojů (čas, peníze)
 • náklady musí přinášet výnos = konečný výsledek – výnos je vyšší než náklady

Hranice produkčních možnstí

 • Z omezených zdrojů lze různými kombinacemi vyrobit různý počet výrobků
 • (Obrázek chybí)
 • Body na křivce označujeme:
  • Ex = efektivní body - nelze vyrobit více statků, aniž by se snížila výroba jiných
  • Nx = neefektivní body – zdroje nejsou plně využity, lze zvýšit výroba jednoho statku aniž by se snížila výroba jiných
 • Cílem každého výrobce je vyrábět co nejefektivněji = co nejvíce se přiblížit HPM
 • Efektivnost = výroba při plném využití ekonomických zdrojů
 • Míra efektivnosti = vzdálenost od HPM

Koloběh tržní ekonomiky

 • (obrázek chybí)
 • Vnitřní koloběh – tok výrobků a výrobních faktorů
 • Vnější koloběh – peněžní tok
 • Podmínkou fungování tohoto koloběhu je zajištění poptávky (=výdaje na výrobky a služby)
Jednotlivci
 • spotřebitelé nakupující výrobky
 • nabízejí firmám práci nebo pronájem pozemků
 • získávají mzdu nebo rentu
Firmy
 • produkují výrobky
 • vyplácejí mzdy a renty = náklady

Základní tržní kategorie

Nabídka (Supply)
 • množství zboží, které výrobci dodávají na trh za určitou cenu
 • Agregátní nabídka
  • souhrn všech zamýšlených prodejů se kterými výrobci přicházejí na trh
  • určena 2 faktory – objem výroby všech výrobků a cenami, za které tyto výrobky chtějí prodat
 • Individuální nabídka = nabídka 1 výrobce
  • určena 2 faktory – množství výrobků tohoto výrobce a cenou, za kterou je chce prodat
 • 2 proměné – Q (quantity) a p (price)
 • vztah mezi nimi vyjadřuje křivka nabídky
 • (obrázek chybí)
 • Charakter křivky nabídky odpovídá zákonu rostoucí nabídky = růst ceny vyvolá růst nabídky a opačně
 • Posun křivky doleva = vyšší cena za méně výrobků = dražší výrobek, důvod: růst cen surovin
 • Posun křivky doprava = stejná cena za více výrobků = levnější výrobek, důvod: snížení poptávky
Poptávka (Demand)
 • množství zboží, které jsou spotřebitelé ochotni zakoupit za určitou cenu
 • Agregátní nabídka = souhrn všech zamýšlených koupí na trhu
  • určena 2 faktory – objem zboží, které chtějí spotřebitelé koupit a cenou, kterou jsou ochotni za ně zaplatit
 • Individuální nabídka = poptávka jednoho spotřebitelo
  • poptávka po produkci jednoho výrobku
 • Složitější definice než u nabídky, všichni chtějí nakupovat ale nemají dost peněz, zajímá nás koupěschopná poptávka, tedy to co si lidé skutečně koupí.

2 proměné – Q (quantity) a p (price) - vztah mezi nimi vyjadřuje křivka poptávky

 • (obrázek chybí)
 • Charakter křivky poptávky je klesající, odpovídá zákonu klesající poptávky = růst ceny vyvolá pokles poptávky a opačně
Cena (Price)
 • směný poměr zboží k penězům, který se formuluje na trhu
 • (obrázek chybí)
 • Bod E – rovnovážná cena = nabídka a poptávka jsou v rovnováze – spotřebitelé vykoupí veškeré zbožína trhu
 • Q2 = zboží, které na trhu zůstane neprodáno
 • Q3 = zboží, které na trhu chybí a o které by spotřebitelé měli zájem
Konkurence
 • Celá ředa druhů konkurence
 • Nejdůležitější je tzv. tržní konkurence = proces, ve které se střetávají různé zájmy různých účastníků trhu přičemž každý chce realizovat svoje záměry
 • Peněžní forma konkurence = konkurence mezi nabídkou a poptávkou – výsledkem je cena – výrobce cenu určí, spotřebitel buď nakoupí nebo ne, když ne, výrobce musí cenu snížit
 • Cíl snížení ceny
  • krátkodobě – odlákat zákazníka od konkurence k sobě
  • sezonní – snaha vyprázdnit skladové prostory
 • Formy necenové konkurence
  • růst kvality
  • růst inovace
  • reklama
  • obalová technika
  • poskytování různých slev a nákupy na splátky
  • kulturnost prodeje (interiér prodejny, prodavači)

Mezníky ve vývoji ekonomie

 • Ekonomická myšlenka začíná u Aristotela, vyvíjí se ve středověku (normativní teorie – určování cen výrobků, úrokových sazeb,…)
Merkantelisté
 • První ekonomická škola
 • 17. – 18. Stol
 • snaha navrhnout takovou ekonomickou politiku, která by podporovala na jedné straně rozvoj vojenství a na straně druhé fungování právě vznikajících a rozvíjejících se států (Francie, Anglie, Prusko)
 • obhajovali hromadění cenných kovů, podporovali některá protekcionalistická opatření – jejich snahy se minuly účinkem
Fyziokraté
 • reagují na snahy Merkantelistů
 • hlavní představitel – Queshay (osobní légař madame Pompadour)
Adam Smith (1723-1790)
 • zakladatel ekonomické teorie (moderní ekonomické vědy)
 • skot
 • napsal 900 stránkový spis Bohatství národů vydán roku 1776 – zrod moderní ekonomické vědy
  • teorie neviditelné ruky trhu – 1. Model tržního ekonomického systému, která říká že soukromé vášně a touhy lidí jsou vedeny směrem kdy uspokojují zájmy celé společnosti
Thomas Robert Malthus (1766-1834)
 • dvě role – jako demograf a jako ekonom
 • Esej o principu populace a jeho působení na budoucí zlepšování společnosti – koncepce železného zákonu mezd = růst populace povede k poklesu dělnických mezd na minimum
 • Zásady politické ekonomie
David Ricardo (1772-1823)
 • neoklasické teorie moderní ekonomie
 • žid, oženil se s nežidovkou, otec ho vydědil, měl 800 liber, za 12 let zbohatl jako makléř
 • Zásady politické ekonomie a zdanění – mimořádný ohlas, teorie renty a

teorie mezinárodního obchodu

Neoklasické ekonomické teorie

 • 2 polovina 19 století – 2 teorie – Marxistická a neoklasická
 • Rysem je orientace na mikroekonomii (sledují domácnosti a firmy)
 • 3 základní ekonomické teorie
  • rakouská - Carl Meuger
  • cambridgeská – Adam Marshall
  • lausamská – Leon Wabrace
 • všemi těmito školami otřásl nepříznivý ekonomický vývoj v evropě
John Mainar Keynes
 • (angličan 1883-1946)
 • Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz; návrat k makroekonomii, „tržní ekonomika prodělala ve svém vývoji takové změny, že už nemůže fungovat na základě samoregulujících (→ tržní ekonomika nedokáže vyřešit vše, jsou oblasti života, do kterých musí zasahovat stát – př.zdravotnictví) „tatíček stát musí pomoci“
Milton Friedman
 • opak Keynse, čist kapitalista; když slyší termín sociální stát, naskakuje mu husí kůže, pravicoví stoupenci

možnosti útraty: vlastní peníze pro sebe, své peníze pro jiné, peníze jiných pro vlastní potřeby, může vydávat peníze jiných lidí pro jiné; lehkomyslnost 1-4 stoupá, 3-4 veřejné plýtvání, inflace; zrušení soc.péče, ti co vydělávájí málo by měli dostávat negativní daň.

 • Monetarismus – moderní teorie peněz

Peníze a bankovní soustava

 • původně nejjednodušší forma směny zboží byla výměna určitého počtu jedné komodity za určitý počet komodity druhé - naturální směna;
 • tu střídá všeobecný prostředek směny – používání mincí drahých kovů – postupně nahrazovány ruznými slitinami nebo státovkami (bankovkami) – ty jsou papírové peníze produkované bankami, kryty Au, státovky jsou papírové produkované CNB, nejsou kryty
 • od.1.1.1999 došlo v některých zemích EU k zavedení nové měny - € euro
Funkce peněz
 • v tržní ekonomice plní peníze 3 základní funkce:
  • míra hodnot – míra ocenění statků a služeb
  • prostředek směny
  • uchovovatelé hodnot – uchovávají hodnoty v čase
Banky
 • rozvoj peněžnictví a rozvoj tržní ekonomiky vedl ke zřízení zvláštních podniků zabývajících se obchodováním na peněžním trhu = banky → bouřlivý rozvoj bank znamená vytvoření bankovní soustavy:
 • 1. centrální národní banka (CNB)
 • 2. komerční (obchodní) banky
 • 3. specializované finanční instituce (směnárny…)
Centrální banka (Banka bank)
 • vládou zřizovaná, na vládě nezávislá, u nás ČNB
 • funkce: provádí makroekonomickou regulaci množství peněz v oběhu – udržuje v rovnováze poptávku po penězích a nabídku (monetární politika)
 • jako jediná banka nechává tisknout peníze (emisní funkce)
 • určuje základní ekonomické podmínky poskytování úvěrů
 • provádí dozor nad celým finančním systémem, především nad komerčními bankami
 • pro tyto funkce CB používá několik administrativních nástrojů :
  • diskontní politika – určuje diskontní sazbu = výše úvěru, za který si mohou komerční banky od ČNB půjčovat
  • operace na otevřeném (volném) trhu = veškeré operace prostřednictvím kterých CB zvyšuje nebo snižuje množství oběživa pomocí nákupů a prodeje cenných papírů
  • určování povinných minimálních rezerv – určuje KB povinnost tvořit určité min.rezervy, ze kterých by v případě vyššího zájmu lidí, byla banka schopna vyplatit.
Komerční (obchodní) banky
 • tvoří nejvýznamější součást bankovní soustavy, představují soukromý podnik, jejich hlavním cílem je dosažení zisku, veškeré operace obchodních bank můžeme rozdělit na:
  • aktivní operace – bance přináší zisk, úvěrování- poskytování úvěrů, čím je bankovní soustava stabilnější, tím je úrok menší, podle délky, na kterou je úvěr poskytnut ( krátkodobé – do 1 roku, střednědobé do 4 let, dlouhodobé – 4 <) úrok představuje pro banku příjem, pro zákazníka náklad, některé banky vyžadují krytí
  • pasivní – představují náklady pro banky, zisk pro zákazníka, 2 typy vkladů ( termínované, na požádání – peníze, které si můžu kdykoliv vybrat)
  • zprostředkovatelské – jsou rozmanité, nejčastějším druhem je vedení účtu a zajišťování bezhotovostního platebního styku
Cenné papíry
 • listiny představující určitý nárok vlastníka či osoby v cenném listě uvedené vůči tomu, kdo tento cenný papír vystavil, představuje závazek emitenta vůči komitentovi, tj. Osobě, která je oprávněná k plnění toho závazku

cenné papíry plní řadu funkcí, mají řadu podob - obligace (dluhopisy, bondy) – vyjadřuje dlužnický závazek emintenta vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu, dlouhodobý úvěrový papír, jehož splatnost je pevně stanovena

 • podle emitentů: bankovní, státní, podnikové
 • cenné papíry obsahující písemný závazek výstavce zaplatit v určité době na určitém místě určitou finanční sumu – směnečnou sumu
Směnky
 • musí obsahovat: název směnka v textu listiny, bezpodmínečný závazek zaplatit, příkaz k zaplacení, směnečnou sumu (číslem i slovy), měnu, jméno výstavce, dobu a místo zaplacení, jméno reminenta, datum a místo vystavení, vlastnoruční podpis výstavce
šek
 • cenný papír, kterým majitel účtu v peněžním ústavu přikazuje tomuto ústavu zaplatit doručiteli šeku danou částku, vyhotovují se na formulářích určitého peněžního ústavu, jejich soubor v přesně stanoveném počtu tvoří šekovou knížku – šek musí být krytý
Akcie
 • cenné papíry poskytující svému majiteli podíl na zisku, ale i na ztrátě podniku, které ty akcie patří ( dividenda – podíl)
  • kmenové akcie – bez zvláštních práv a omezení
  • managerské (prioritní) akcie – zajišťují pravidelnou výši dividenty, ale omezují právo hlasovat při rozhodování o investicích
  • zaměstnanecké – pouze pro zaměstnance, jako motivace pro odvádění kvalitného pracovního výkonu

směnky

Základy makroekonomie

 • makroekonomie je součástí ekonomie studující národní hospodářství jako celek, prostřednictvím makroekonomických agregátů:
 • 1. národní produkt
 • 2. národní důchod – nejdůležitější ukazatel
 • 3. míra zaměstnanosti
 • 4. míra inflace
 • vztah mezi těmito ukazateli vyjadřuje magický čtyřúhelník
 • (chybí obrázek)
 • nejdůležitějším ukazatelem je hrubý domácí produkt nebo hrubý národní produkt
HDP (v EU)
 • celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněni občany příslušného státu nebo cizinci
HNP(GNP)
 • peněžní objem vyrobených statků a poskytnutých služeb za dané období podniky ve vlastnictví občanů příslušné země, až byly poskytnuty v dané zemi nebo v cizině
 • HDP v PPP – v paritě kupní síly – nejvyšší HDP v Evropě má Lucembursko
Nezaměstnanost
 • makroekonomický jev procházející každou tržní ekonomikou
 • má negativní dopady ve sféře ekonomické i sociální, obzvlášť negativní je nezaměstnanost mládeže
 • za nezaměstnaného je považován:
  • dobrovolně nezaměstnaný – vědomě neusiluje o pracovní místo
  • nedobrovolně nezaměstnaný – skutečný problém, aktivně hledající práci, ale jsou neúspěšní
 • na tomto rozdělení je založeno dělení obyvatelstva
 • ekonomicky aktivní (pracující, ucházející se o práci)
 • ekonomicky neaktivní (nepracující, nehladající žádnou práci)
 • makroekonomickým ukazatelem nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti
  • míra nez.=počet nedobrovolně nezaměstnaných/aktivně pracujících
Druhy nezaměstnanosti
 • 1. frikční nezaměstnanost – pracovník plynule přechází z 1 zaměstnání do druhého; nepředstavuje vážný problém státního hospodářství
 • 2. strukturální – souvisí se změnami ve struktuře národního hospodářství, např. Konverze (útlum) těžkého průmyslu, představuje vážné problémy
 • 3. cyklická – souvisí s cyklem tržní ekonomiky, v období recese je nezaměstnanost výrazně vyšší, v období konjunkce je nezaměstnanost nižší, vážný problém
Inflace
 • o inflaci hovoříme tehdy, když roste celková cenová hladina výrobků a poskytovaných služeb

přispívá k ekonomické nestabilitě, zvyšuje míru ekonomické nejistoty obyvatelstva, snižuje kupní sílu obyvatelstva

 • zvyšování cenové hladiny všech statků a služeb v daném období
 • vývoj inflace vyjadřujeme různými cenovými indexy
 • index spotřebitelských cen – velikost změny výdajů domácností na nákup spotřebního koše statků a služeb oproti některému z předešlých let
 • míra inflace = cenová hladina v roce t-c.h.v.r(t-1)/cenová hladina v roce (t-1)
Formy inflace
 • 1. mírná inflace – v rozsahu několika %ročně, nemá žádné závažné důsledky
 • 2. pádivá inflace – inflace v desítkách-stovkách %ročně, výrazně zhoršuje ekonomický život, symptom nezdravého ekonomického vývoje
 • 3. hyperinflace – tisíce-desetitisíce % ročně = desorganizace hospodářského života př. Ge 20.leta, Maďarsko, rozvojové státy
Bilance zahraničního obchodu
 • zahrnuje poměr mezi vývozem všechn vyrobených statků a dovozem
 • cílem každé ekonomiky je mít bilanci pozitivní (vývoz > dovoz) a vyvážet co nejvíce s vysokou přidanou hodnotou

Burzy

 • jednou ze základních charakteristik cenných papírů je jejich obchodovatelnost (možnost je prodávat nebo nakupovat)
 • burzy – místa, kde se to děje
 • zboží, se kterým se obchoduje, není na burze přítomno, jejich převod probíhá dodatečně
 • podle předmětu obchodování je rozdělujeme:
  • 1) peněžní burzy – obchodují se zde s cennými papíry
  • 2) zbožové (komoditní) burzy – obchoduje se zde s určitým zbožím
  • 3) burzy lodních prostor
 • BCPP – burza cenných papírů Praha, od r.1992
 • RM-systém – prostřednictvím internetu
 • pracovník na burze – burzovní makléř
 • konvertibilita měny = směnitelnost
  • konvertibilní měnu lze volně směňovat za jinou měnu
 • česká koruna má vnitřní konvertibilitu
 • kurz měny je směnečný poměr za který můžeme měnu vyměnit za jinou, určený CB

Státní rozpočet

 • plní funkci finančního plánu státu a je centralizovaným fondem finančních prostředků státu na určité období
 • využívání státního rozpočtu představuje 1 z klíčových nástrojů každé exekutivy – rozpočtová (fiskální) politika
  • způsoby zdanění jednotlivých tržních subjektů
  • nasměrování výdajů ze státního rozpočtu (největší položkou jsou mandatorní výdaje – garantovány zákonem – obchody, dávky…)
  • valorizace důchodů

Druhy státního rozpočtu

 • každá zodpovědná vláda by měla usilovat o to, aby státní rozpočet byl alespoň vyrovnaný
  • přebytkový – příjmy > výdaje
  • vyrovnaný – příjmy i výdaje jsou ve stejné výši
  • schodkový – výdaje > příjmy
 • provizorní rozpočet – neschválila ho sněmovna, je stejný jako loňský, 1/12 na měsíc
 • vedle fiskální politiky prosazuje stát své cíle pomocí monetární politiky (peněžní a úvěrové), která je zaměřena na kontrolu oběhu množství peněz a regulací úvěrových sazeb
Přechod české ekonomiky k tržnímu hospodářství
 • od počátku 90.let dochází k přechodu centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní

tento proces nazýváme transformací české ekonomiky

 • nutná opatření:
  • demokratizace politického a veřejného života
  • deetatizace (odstranění) a privatizace státních podniků
  • vytvoření legislativních podmínek (přijetí příslušných zákonů)
  • liberalizace cen, o ceně rozhoduje trh
  • přestavba daňové soustavy
  • vytvoření dostatečné sítě bank, které odpovídají potřebám tržní ekonomiky
  • přechod ke konvertibilní měně, popř. Přechod na Euro
 • jeden z klíčových úkolů byla privatizace → probíhá několika způsoby
  • restituce – vrácení majetku jeho původním vlastníkům
  • velká privatizace – převedení velkých státních podniků do soukromých rukou, nejč. prostřednictvím veřejných aukcí
  • malá privatizace – menší podniky
  • „holandská dražba“ - „kupovaná privatizace“
Hospodářský cyklus
 • sledujeme-li hospodářský vývoj v čase, zjistíme, že se nerovnoměrně opakuje – fáze růstu se střídají s fázemi poklesů = hospodářský cyklus
 • hospodářským cyklem rozumíme opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem (vytvořeným při plném využití pracovních sil) a skutečným produktem Národního hospodářství – NH
 • pravidelné kolísání má určitou pravidelnost, můžeme hovořit o 4 fázích
  • recese
  • sedlo
  • expanze
  • vrchol
 • pokud HDP klesá po 2 následující kvadráty, hovoříme o recesi, pokud je obzvláště velká, hovoříme o depresi → výrazný pokles agregátní poptávky, zvláště u statků dlouhodobé spotřeby
  • prudce klesají investice do budov a technologií
  • výrazně roste nezaměstnanost
 • v určitém bodě se recese zastavuje – sedlo, dochází k vyrovnání nabídky a poptávky na nízké úrovni → dochází k postupnému oživení ekonomiky, růstu agregátní poptávky i u zboží dlouhodobé spotřeby, výrobci více investují do technologií, pokles nezaměstnanosti
  • vrchol – dojde k zastavení růstu

Světová ekonomika

 • v současnosti není ekonomika a ekonomické procesy jednotlivých států vymezena jejich hranicemi

ekonomické procesy přesahují její hranice → ekonomické integrace, vznik nadnárodních institucí v dnešní světové ekonomice rozeznáváme 3 hlavní ekonomická centra:

 • Severní Amerika
 • Evropská unie
 • Jihovýchodní Asie (Japonsko)
 • stále významnější roli hrají NIZ (asijští tygři) – Taiwan, J.Korea, Hongkong, Singapur
 • Severní Amerika – v rámci integračních procesů byla vytvořena NAFTA = severoamerická zóna volného obchodu
 • 1993 – země vyšegradské 4 (PL, CZ, SK, Maďarsko), 1995 - + SLO → středoevropská zóna volného obchodu CEFTA
 • k podpoře mezinárodní ekonomické spolupráce vznikají v 1944 v Bretton Woods tz. Brettonwoodské organizace:
 • MMF a SB (SB pro obnovu a rozvoj)
  • v čele MMF je evropan ( D.Strauss Kahn), v čele SB američan (R.Zoellick)
  • generální prezident MMF je volen na 5 let s možností 1 znovuzvolení
  • sídlem MMF je Paříž, SB je Washington
 • OECD – mezinárodní organizace odstraňující překážky při výměně zboží
 • G7 (8) – skupina 7 nejvyspělejších zemí světa
 • WTO – světová obchodní organizace – vznikla po rozpadu GATT

(poznámky psala Bára, Míša K. úprava pro poznamky.ofight.org - Vašek F.(sry za případný chyby ve formátování, moc sem to neřešil)) (Někdo může doplnit obrázky) Neručim za správnost ani kompletnost…

ekonomie neformátovaná-komplet

 
zsv/ekonomie.txt · Poslední úprava: 2009-10-14 11:59:26 autor: andy
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki