Reformace a katolická církev

Protestantství

 • mnoho samostatných církví
 • odmítání oddělování laiků a kněžstva
 • zřeknutí se složité hierarchie a obřadů
 • odmítání mnišství a celibátu
 • odmítání kultu bohorodičky
 • odmítání kultu svatých
 • jediná autorita — Bible
 • reformace v Něměcku skončila kompromisem 1555 augšpurským mírem → o náboženském vyznání poddaných rozhoduje pán

Lidová reformace

Martin Luther (1483-1546)

 • 31.10.1517 - veřejně vystoupil ve Wittembergu (v Braniborsku) a vzal svoje představy přibil na dveře kostela (95 tézí)
 • kritizoval zlořády v církvi a prodávání odpustků
 • hlásil se k odkazům mistra Jana Husa
 • proklet papežem
 • pronásledován
 • zachráněn šlechtici na hradě Warthburg
 • zpochybnil zprostředkující úlohu církve mezi člověkem a bohem
 • luteráni - stoupenci německé reformace vytvořili novou samostatnou církev nezávislou na papeži

Lutheránství

 • nejpočetnější protestantské vyznání
 • odmítá svrchovanou moc papeže, složitou církevní hierarchii, mnišství, kult svatých, víru ve spasení dobrými skutky — věří jen ve spásu vírou
 • charakteristické podřízení lutheránské církve světské moci

Lidová reformace (selská válka)

 •  ozbrojené protifeudální povstání rolníků
 • nejprve v JZ Německu (léto 1524)
 • na jaře 1525 - nepokoje i v dalších oblastech (nejvíce ve středním Německu)
 •  Tomáš Müntzer - ve snaze obhájit Luthera vedl sedláky ; organizátor, mluvčí,…
 • 1525 - Müntzer popraven x válka pokračuje do června 1526
 • Tyrolsko, Solnohradsko
 • 1534 - Münster - poslední ohlas selské války
 •  1536 - město bylo dobyto

Měšťanská reformace

Kalvinismus

 • vzniká ve Švýcarsku, založen Janem Kalvínem, podporován Ulrichem Zwinglim
 • 2. nejvýznamější protestantské náboženství
 • vyhovoval požadavkům tehdejší buržoasie a bohatého měšťanstva → rozšíření ve vyspělých oblastech
 • základ — predestinace — víra v naprosté předurčení člověka, ale nezasahování Boha do běhu světa [tak trochu na hlavu, pozn.zap.]
 • minimalizuje obřady
 • hlásá morálku pracovitosti, přísnosti a čestnosti
 • rozšířeno hlavně ve Velké Británii, Francii, části Německa, Nizozemí, USA, Skandinávii
 • francouzský kalvinismus — pol. 16. st. — Hugenoti — využíváno J-Fr šlechtou v boji proti královské moci

Protireformace

 • boj římské církve za udržení a obnovení pozice katolické víry
 • tridenský konsil — katolická církev přijala program, který měl omezit rozšíření reformace
 • 1540 zřízení Jezuitského řádu — vojensko-náboženská organizace — úkolem boj proti nekatolíkům
 • Ferdinand I. 1556 přizval Jezuity do ČZ
 
d/reformace.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki