Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:mimoev [2011-05-20 13:41:28] (aktuální)
regnarg vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mimoevropské písemnictví ======
 +
 +===== Sumérská literatura =====
 +  * oblast **Mezopotámie** (mezi řekami Eufrat a Tigris, dnes J část Íráku)
 +  * **Sumérové** 
 +    * 4. tis. př.n.l.
 +    * vyspělé zemědělství, obchod, řemesla
 +    * zavlažovací systémy
 +    * matematika, astronomie, lékařství
 +    * nejstarší písmo --- klínové
 +  * **Epos o Gilgamešovi** (2. tis. př.n.l.)
 +    * epos
 +      * rozsáhlá báseň
 +      * pomalý spád, časté odbočky
 +      * psán hexametrem (šestiměrem) --- šest daktylských stop (lze nahradit spondejem kromě páté)
 +    * Gilgameš --- urucký král, 2/3 bůh, 1/3 člověk
 +    * tvrdě vládne obyvatelům, ti žádají bohy o pomoc
 +    * bohové sesílají //polodivokého člověka//, ten s Gilgamešem zápasí, nakonec se spřátelí
 +    * poté polodivoký člověk umírá, Gilgameš hledá tajemství nesmrtelnosti
 +
 +  * vznikají také dialogy --- školní dialogy, kde se dozvídáme o strastech a povinnostech žáků
 +    * někdy mají podobu sváru
 +    * **Svár mezi motykou a pluhem**, **Svár dřeva a rákosu**
 +    * často hlavními postavami předměty, které jsou personifikovány, vyjmenovávají si navzájem své přednosti
 +
 +  * milostné písně --- **Hymnus na Ištaru** (Ištar---bohyně lásky a války)
 +
 +===== Staroegyptské písemnictví =====
 +  * **Chvalozpěv na Nil** --- vláha, obživa, staveb. materiál
 +  * **Knihy mrtvých**
 +    * náboženské texty, psány na papyrus
 +    * vkládány do sarkofágu s mumiemi
 +  * **Vlastní životopis Sinuhetův**
 +    * autobiografická povídka
 +    * ironie, vtip
 +    * Sinuhet --- vysoký dvorský úředník
 +    * později předlohou pro Egypťana Sinuheta od M. Waltariho
 +
 +===== Staroindické písemnictví =====
 +  * oblast řek Indus a Ganga
 +  * psalo se na kůru a kůži -> většina památek se nedochovala
 +  * základ: **védy**
 +    * náboženské texty
 +    * původně předávány ústně
 +    * psány védským jazykem (umělým), ze kterého se později vyvinul sanskrt
 +
 +  * eposy
 +    * **Mahabharáta**
 +      * líčí bratrovražedný boj, při kterém byl vyhuben rod Bharátovců
 +      * nejrozsáhlejší epos světa
 +    * **Ramajana**
 +      * vypráví o osudech prince Rámy, kterého manželka donutí žít 14 let ve vyhnanství
 +  * **Kamasutra**
 +    * kniha o rozkoši, uvedení do pohl. života
 +
 +===== Čínské písemnictví =====
 +  * vyspělý národ --- kompas, střelný prach, hedvábí
 +  * **Kniha písní**
 +    * nejstarší památka
 +    * 305 básní jednoduššího druhu
 +    * pravděpodobně sestavil Konfucius
 +  * **Hovory**
 +    * Konfucius
 +    * filosofická próza
 +    * sbírka Konfuciových výroků
 +  * básníci --- **Li Po**, **Tu Fu** (označován "bůh poezie")
 +
 +===== Filosofické proudy Východu =====
 +  * hinduismus
 +  * buddhismus
 +  * konfucionismus
 +  * taoismus
 +
 +==== Hinduismus ====
 +  * nauka o karmě --- zákon stěhování duší (reinkarnace) a spasení
 +
 +==== Buddhismus ====
 +  * vychází z Buddhova učení
 +  * vedě k věčné blaženosti (//nirvána//) a vnitřnímu osvobození
 +  * strasti na zemi posilují člověka
 +
 +==== Konfucionismus ====
 +  * níže postavení by měli mít úctu k výše postaveným, výše postavení by měli být zodpovědní za níže postavené
 +  * prosazuje rodinný život
 +  * štěstí jedince závisí na štěstí celku
 +
 +==== Taoismus ====
 +  * chápe člověka jako bytost přírodní
 +  * ústřední pojem --- //tao// (cesta)
 +  * vše, co se v přírodě děje a existuje, je bez příčiny
 +  * člověk by měl být v harmonii s přírodou
 +  * každá hmota je pouze relativní
 +
 +===== Bible =====
 +  * =písmo svaté
 +  * kodex, soubor mravních zákonů, které mají trvalou platnost
 +  * nejčtenější kniha světa
 +  * přeložena do všech jazyků (i do staroslověnštiny --- první překlad na našem území)
 +  * 1564 --- Jan Blahoslav přeložil Nový zákon do češtiny
 +    * impuls pro překlad celé Bible
 +    * -> vznik **Bible kralické**
 +      * 6 dílů
 +      * jazyk, kterým byla napsána, se stal vzorem na mnoho let
 +
 +  * dvě části
 +    * **Starý zákon** --- psán hebrejsky, uznáván židy i křesťany
 +    * **Nový zákon** --- psán řecky, uznáván jen křesťany
 +
 +==== Starý zákon ====
 +  * 5 knih Mojžíšových
 +  * zmínka o stvoření světa a prvních lidech
 +  * Destero
 +  * narození Mojžíše
 +
 +==== Nový zákon ====
 +  * 4 evangelia --- Marek, Matouš, Lukáš a Jan --- vyprávění o životě a skutcích Ježíše Krista
 +  * epištoly=listy --- posílal apoštol Pavel různým osobám (např. List židům)
 +
 +  * inspirace --- I. Olbrach: Biblické příběhy
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
cj/mimoev.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 13:41:28 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki