Mimoevropské písemnictví

Sumérská literatura

 • oblast Mezopotámie (mezi řekami Eufrat a Tigris, dnes J část Íráku)
 • Sumérové
  • 4. tis. př.n.l.
  • vyspělé zemědělství, obchod, řemesla
  • zavlažovací systémy
  • matematika, astronomie, lékařství
  • nejstarší písmo — klínové
 • Epos o Gilgamešovi (2. tis. př.n.l.)
  • epos
   • rozsáhlá báseň
   • pomalý spád, časté odbočky
   • psán hexametrem (šestiměrem) — šest daktylských stop (lze nahradit spondejem kromě páté)
  • Gilgameš — urucký král, 2/3 bůh, 1/3 člověk
  • tvrdě vládne obyvatelům, ti žádají bohy o pomoc
  • bohové sesílají polodivokého člověka, ten s Gilgamešem zápasí, nakonec se spřátelí
  • poté polodivoký člověk umírá, Gilgameš hledá tajemství nesmrtelnosti
 • vznikají také dialogy — školní dialogy, kde se dozvídáme o strastech a povinnostech žáků
  • někdy mají podobu sváru
  • Svár mezi motykou a pluhem, Svár dřeva a rákosu
  • často hlavními postavami předměty, které jsou personifikovány, vyjmenovávají si navzájem své přednosti
 • milostné písně — Hymnus na Ištaru (Ištar—bohyně lásky a války)

Staroegyptské písemnictví

 •  Chvalozpěv na Nil — vláha, obživa, staveb. materiál
 • Knihy mrtvých
  • náboženské texty, psány na papyrus
  • vkládány do sarkofágu s mumiemi
 • Vlastní životopis Sinuhetův
  • autobiografická povídka
  • ironie, vtip
  • Sinuhet — vysoký dvorský úředník
  • později předlohou pro Egypťana Sinuheta od M. Waltariho

Staroindické písemnictví

 • oblast řek Indus a Ganga
 • psalo se na kůru a kůži → většina památek se nedochovala
 • základ: védy
  • náboženské texty
  • původně předávány ústně
  • psány védským jazykem (umělým), ze kterého se později vyvinul sanskrt
 • eposy
  • Mahabharáta
   • líčí bratrovražedný boj, při kterém byl vyhuben rod Bharátovců
   • nejrozsáhlejší epos světa
  • Ramajana
   • vypráví o osudech prince Rámy, kterého manželka donutí žít 14 let ve vyhnanství
 • Kamasutra
  • kniha o rozkoši, uvedení do pohl. života

Čínské písemnictví

 • vyspělý národ — kompas, střelný prach, hedvábí
 • Kniha písní
  • nejstarší památka
  • 305 básní jednoduššího druhu
  • pravděpodobně sestavil Konfucius
 • Hovory
  • Konfucius
  • filosofická próza
  • sbírka Konfuciových výroků
 • básníci — Li Po, Tu Fu (označován „bůh poezie“)

Filosofické proudy Východu

 • hinduismus
 • buddhismus
 • konfucionismus
 • taoismus

Hinduismus

 •  nauka o karmě — zákon stěhování duší (reinkarnace) a spasení

Buddhismus

 • vychází z Buddhova učení
 • vedě k věčné blaženosti (nirvána) a vnitřnímu osvobození
 • strasti na zemi posilují člověka

Konfucionismus

 • níže postavení by měli mít úctu k výše postaveným, výše postavení by měli být zodpovědní za níže postavené
 • prosazuje rodinný život
 • štěstí jedince závisí na štěstí celku

Taoismus

 • chápe člověka jako bytost přírodní
 • ústřední pojem — tao (cesta)
 • vše, co se v přírodě děje a existuje, je bez příčiny
 • člověk by měl být v harmonii s přírodou
 • každá hmota je pouze relativní

Bible

 • =písmo svaté
 • kodex, soubor mravních zákonů, které mají trvalou platnost
 • nejčtenější kniha světa
 • přeložena do všech jazyků (i do staroslověnštiny — první překlad na našem území)
 • 1564 — Jan Blahoslav přeložil Nový zákon do češtiny
  • impuls pro překlad celé Bible
  • → vznik Bible kralické
   • 6 dílů
   • jazyk, kterým byla napsána, se stal vzorem na mnoho let
 • dvě části
  • Starý zákon — psán hebrejsky, uznáván židy i křesťany
  • Nový zákon — psán řecky, uznáván jen křesťany

Starý zákon

 • 5 knih Mojžíšových
 • zmínka o stvoření světa a prvních lidech
 • Destero
 • narození Mojžíše

Nový zákon

 • 4 evangelia — Marek, Matouš, Lukáš a Jan — vyprávění o životě a skutcích Ježíše Krista
 • epištoly=listy — posílal apoštol Pavel různým osobám (např. List židům)
 • inspirace — I. Olbrach: Biblické příběhy
 
cj/mimoev.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 13:41:28 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki