Klasicismus a osvícenství

Klasicismus

 • umělecký směr Francie poloviny 17. stol.
 • do popředí se dostává opět „antický“ člověk
 • jasné představy o pravdě a kráse
 • charakteristický přísný řád
 • ve Fr vládne Ludvík XIV. („král slunce“)
 • architektura — Vítězný oblouk, Braniborská brána (Berlín), zámek Kynžvart, Stavovské divadlo (Praha)
 • stavby jednodušší, nepřezdobené, antické prvky, oblouky
 • Mozart, Beethowen
 • vecholná forma — empír — v době Napoleona
 • víra v rozum a poznání
 • literatura striktně dělena na nízkou a vysokou
  • vysoká — tragédie, ódy, eposy, sonety, …
   • hl. hrdiny šlechticové
  • nízká — komedie, romány, bajky, písně, …
   • hl. hrdiny sluhové, vesničané, ap.
  • poezie se příliš nerozvíjí (může vzniknout např. popisná, úvahová báseň — založená na rozumu, ne na citu)

Vysoká literatura

Francie

Pierre Corneille
 • Cid
  • tragikomedie
  • na pomezí baroka a klasicismu — viz baroko
  • hl. hrdina — Rodrigo, označován Cid (=hrdina)
  • zabije otce své milé Chimery, protože ten urazil jeho otce
  • Chimera žádá krále (otec Rodriga), aby ho zabil
  • konflikt končí smírem — Rodrigo se vykoupí statečností v boji
Jean Racine
 • Faidra
  • stejnojmenné dílo napsal Euripidés
  • psychologická tragédie
  • antické náměty
  • postavy se jmény antických hrdinů řeší soudobé problémy
  • Faidra je žena krále, která si myslí, že její manžel zemřel
  • zamiluje se do nevlastního syna, ten ji odmítá
  • královna syna křivě obviní
  • mezitím se vrací král, nevlastní syn umírá (odsouzen bohy)
  • Faidra má výčitky svědomí, přizná se, zabije se

Nízká literatura

Francie

Molière (Jean-Baptiste Poquelin)
 • nejvýznamnější EV autor komedií
 • působil v několika kočovných společnostech jako herec, režisér, spisovatel
 • stal se ředitelem Královského divadla v Paříži
 • problémy s církví a král. dvorem
 • psal o negativních lidských vlastnostech (hloupost, lenost, pokrytectví,…)
 • ukazuje postavení žen ve společnosti
 • Lakomec
  • předloha — Komedie o hrnci
  • hlavní hrdina — Harpagon — bohatý a závislý na svém majetku
  • jeho syn se zamiluje do Mariny, o kterou má Harpagon též zájem
  • Harpagon nechce tento sňatek umožnit
  • syn vymyslí lest — sluha ukradne Harpagonovi jeho peníze
  • Harpagon je nakonec za Marianu vymění
 • Tartuffe
  • „nejodvážnější“ komedie, kritizuje církev
  • hl. hrdina — Tartuffe — podvodník
  • získává si bezmeznou důvěru měšťana Orgona
  • tam ne něj nakonec přepíše veškerý majetek
  • Tartuffe taktéž svede Orgonovu ženu
  • Orgon jednou zaslechne jejich rozhovor → procitá z iluze
  • jeho majetek je zásahem krále
 • Škola žen, Zdravý nemocný, Měšťák šlechticem, Chudák manžel, Misantrop
Jean de la Fontaine
 •  Bajky
 • 12dílný soubor 200 bajek
 • 6 svazků z Ezopovy tvorby, 6 vlastních

Itálie

 •  comedia del arte
  • druh It. komedie 16. stol.
  • herci nemají žádné texty
  • ustálené postavy s jasnými charakteristikami jim umožňují improvizovat, reagovat na odezvu publika
  • většinou postava bohatého obchodníka, jeho dcery, která se chce za někoho prodat, on se ji snaží chránit, …
Carlo Goldoni
 • 200 komedií
 • začínal s Comedia del arte, postupně se dostává k pevným textům
 • náměty ze života
 • Porask na laguně
  • z prostředí rybářů
 • Sluha dvou pánů

Osvícenství

 • filosofický směr
 • 18. st., Francie, Anglie
 • zaměřeno proti císaři, církvi, absolutistickým systémům
 • důraz kladen na poznání světa
 • hlásá, že příčinou všeho zla je nevědomost
 • vyznává rozum
 • podporuje svobodu a rovnoprávnost všech
 • ideální stát — osvícený, moudrý panovník
 • veůlý důraz kladen na výchovu a školství
 • objevuje se novinářství, knihovnictví, …
 • 1777 — pražská univerzit. knihovna
 • snaha vydávat časopisy
 • zrušena cenzura
 • reformy Josefa II. a Marie Terezie — zrušení nevolnictví, povinná škol. docházka
 • v českých zemích oficiálním jazykem němčina
 • :!: filosofie podrobněji v ZSV

Francie

Voltaire

 • filosof, staví se proti církvi
 • Panna
  • posměšný epos zpochybňjící panenství Panny Orleánské
 • Candide neboli optimismus
  • hrdina zažívá různé katastrofy

Charles Louis de Montequie

 • spisovatel, historik
 • Perské listy
  • kritizuje soudobé spol. poměry
 • Duch zákonů
  • vysvětluje vznik zákonů — podnebí, přír. podmínky, apod.

Jean-Jacques Rousseau

 • Emil čili o výchově
  • návod, jak vychovávat děti
  • autor měl vlastní děti v sirotčinci
  • přesvědčení, že člověk se rodí dobrý a zkazí ho až společnost
 • hlásal návrat k přírodě
 • Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi
  • majetek je příčinou
 • žádné zaměstnání, psal krátké honorované články
 • O společenské smlouvě a zásadách státního práva
  • jediným nositelem moci ve spol. je lid
 
cj/klasicismus.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 22:14:17 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki