Hustiská literatura

 • období 14. st.
 • reaguje na situaci ve spol.
 • hlavní roli hrála církev — hlásá chudbobu, ale sama se obohacuje (odpustky, desátky, ap.)
 • v tomto období česká lit. definitivně vítězí nad latinskou
 • oblíbené žánry: (satiry,) kroniky, kázání, duch. písně, traktáty (odborná pojednání na náb./fil. téma)
 • nejrozšířenější žánr: píseň
  • ~1450 zpěvník — Jistebnický kancionál — nejznámější husitské písně (Ktož sú boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké město pražské)
 • Vavřinec z Březové
  • Husitská kronika
   • latinsky, nedokončená, 1414-1421
  • Píseň o vítězství u Domažlic
   • lat., oslava husitského vítězství u Domažlic r. 1431

Husovi předchůdci

Konrád Waldhauser

 • německý kazatel
 • do Čech přichází na pozvání Karla IV.
 • kázal německy a latinsky → nepřístupné širokým vrstvám
 • vyzýval bohaté k pomocí chudým

Jan Milíč z Kroměříže

 • původně úředník na dvoře Karla IV.
 • kázání vedl v češtině
 • velmi radikální, dokázal přesvědčit
 • velký vliv na chudinu

Matěj z Janova

 • působil na UK
 • kázal a psal latinsky

Tomáš Štítný ze Štítného

 • pocházel z jižních Čech
 • kázal česky, velmi srozumitelně
 • vysvětloval základní pravidla křesťanského života
 • Řeči besední
  • kázání psaná pro děti
  • psána formu dialogu mezi otcem a dětmi
 • Řeči sváteční a nedělní
  • určeny těm, kdož nemají čas chodit v neděli do kostela
 • Knížky o šašiech
  • překlad kompletního popisu šachové hry (připodobnění společnosti)
 • Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
  • soubor traktátů
  • vysvětlují základní zásady křesťanského života

Jan Hus

 • nar. v Husinci u Prachatic — neznámo kdy
 • vystudoval UK, vysvěcen na kněze
 • působil na UK, stal se rektorem
 • kázání česky
 • kázal v Betlémské kapli
 • kritizoval prodej odpustků, rozmařilý život církve
 • kázání — lidový charakter, srozumitelná, oblíbená, bežné příklady
 • 1409 papež vydává bulu, která zakazuje kázání mimo farní, klášterní a kostelní budovy
 • Hus ignoruje a káže dál
 • arcibiskup vyhlásí v Praze interdikt (zákaz veškerých církevních obřadů)
 • později nad Husem vyhlášena klatba
 • →odchází na Kozí hrádek a Krakovec, kde káže dál
 • 1414 vyzván císařem Zikmundem k obhájení svých myšlenek na koncilu v Kostnici
 • 6.7.1415 upálen
 • psal latinsky a česky
 • O církvi (De eclesia)
  • latinský spis
  • hlásá, že hlavou církve není papež, nýbrž Kristus
 • O pravopise českém
  • psáno latinsky
  • zjednodušení, zavádí diakritický pravopis
 • O svatokupectví
  • psán česky
  • velmi ostrý spis proti církvi
 • Postila
  • český spis
  • výklady jednotlivých částí Bible
 • Husovy listy
  • soubor dopisů přátelům z Kostnice
 • spis Dcerka
  • určen ženám a dívkám
  • poučení o správném životě
 • Výklad Viery, Desatera a Páteře

Husovi následníci

Petr Chelčický

 • pocházel z J Čech
 • odmítal vzdělání
 • hlásal chudobu, pokoru
 • O boji duchovním
  • odmítal veškeré války
  • vnitřní boj s ďáblem
 • O trojiem lidu řeč
  • neuznává dělení lidu na tří skupiny (kněží, vojáci, poddaní)
  • narozdíl od Husa hlásá rovnost
 • Postila
  • výklad částí Bible
 • Sieť viery pravé
  • nejdůležitější dílo
  • ostrá kritika církve
 
cj/husitstvi.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 16:41:49 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki