Baroko

 • objevuje se v 16. st., v Čechách v 18. st.
 • obrat zpět k Bohu
 • období války a strádání → hledání jistoty a naděje
 • třicetiletá válka 1618-1648
 • znaky
  • nedůvěra k rozumu
  • odvrat od přírody do vlastního nitra
  • naturalistická konkrétnost
  • kontrasty
 • architektura
  • kostely, chrámy
  • monstrózní, přezdobené
  • „buclatí andělíčci“, mohutné kupole
  • např. kostel sv. Mikuláše v Praze
 • stavitelství — bratři Dienzenhoferové
 • hudba — Bach, Händl
 • malířství — Rembrant, Rubens

Španělské baroko

Pedro Calderón de la Barce

 • dramatik, lyrik
 • 200 her
 • náboženskofilosofické náměty
 • Život je sen

Italské baroko

Torquato Tasso

 • Osvobozený Jeruzalém
  • líčí obléhání a dobytí Jeruzaléma křesťany v 11. a 12. stol.

Anglické baroko

John Milton

Německé baroko

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen

 • líčí zážitky ze třicetileté války
 • Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (Prosťáček Nejprostší)
  • příběh z Německa za třicetileté války
  • ich-forma
  • Simplicius je dítě, které pohlíží naivně na válku
  • jeho domov je vypleněn vojáky, Simp. vyhnán
  • potom se potlouká
  • dostává se do společnosti zbožného poutníka
  • ten umírá, chlapec se dále toulá Evropou
  • je znechucen situací v EV
  • nakonec se vrací k životu poustevníka

Francouzské baroko

Pierre Corneille

České baroko

 • literatura
  • oficiální
  • exulantská (uprchlíci)
  • lidová — jarmark, divadlo…

Exulantská literatura

Jan Amos Komenský

 • nar. 1592 Nivnice na Moravš
 • zemřel 1670 Lešno, Polsko; pohřben v Naardenu
 • poslední biskup Jednoty bratrské
 • filosof, pedagog, historik
 • exulanstký autor, „učitel národů“
 • studoval na bratrských univerzitách a školách (Heidelberg)
 • po bitvě na Bílé hoře emigrace do Polska → Švédsko, Anglie, Holandsko
 • v Polsku učitelem na gymnáziu v Lešně
 • 3 období
 • počátek tvorby až emigrace 1628
  • nábožensko-filosofické spisy
  • Labyrint světa a ráj srdce
   • alegorická hra, svět je zobrazen jako město
   • hl. postavou poutník, putuje s Všezvědem Všudybylem a Mámením
   • Mámení mu nasazuje růžové brýle, ale nakřivo, takže vidí svět idealizovaný i krutě reálný
   • nakonec nachází ráj v uzavření se do svého srdce
  • Hlubina bezpečnosti
   • svět je přirovnáván k točícímu se kolu
   • člověk by se měl držet ve středu, kde je Bůj
  • Listové do nebe
   • 5 fiktivních dopisů, které píší lidé, bohatí i chudí, Bohu
   • vzájemně si na sebe stěžují, chtějí řešení
   • Bůh jim poradí žít v rovnosti a harmonii
 • emigrace 1628 až konec třicetileté války 1648_
  • didaktické spisy
  • Informatorium školy mateřské
   • spis zabývající se předškolní výchovou
   • ta by měla probíhat doma s matkou
  • Didaktika
   • psaná česky
   • stala se základem tzv. Velké didaktiky
  • Velká didaktika
   • 1. kniha, systematický popis vzdělání a výchovy
   • psána latinsky, překlad do evrop. jazyků
   • zásady
    • vzdělání pro všechny
    • v centru žák, ne učitel
    • výklad od nejjednoduššího k nejsložitějšímu
    • názorné vyučování, pomůcky
    • kázeň žáků
   • rozdělení vzdělání do čtyř období po 6 letech
    • 0–6 mateřská škola (doma v rodině)
    • 6–12 obecná (základní) škola — povinná
    • 12–18 gymnázium
    • 18–24 akademie (VŠ) — aspoň jeden rok v zahraničí
  • Dveře jazyku otevřené
   • učebnice latiny
   • 100 kapitol (po 10 větách)
   • přeložena do 18 jazyků
   • J.A.K. se stává nejuznávanějším pedagogem světa
 • 1848 až smrt 1670
  • Kšaft (=závěť) umírající matky Jednoty bratrské
   • vznik po Vestfálském míru
   • matska rozmlouvá se svými dětmi před smrtí
   • tyto děti jsou kvůli válce v různých koutech světa
  • Orbis pictus (Svět v obrazech)
   • novinka — obrázky
   • učebnice latiny
   • zkrácená verze Dveře jazyku otevřené
  • Škola hrou
   • latinský spis
   • 8 naučných her
  • Poklad jazyka českého
   • slovník
   • zničen při požáru v Lešně
  • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
   • nedokončeno (2 ze 7 dílů)
   • myšlenky předešly dobu

Pavel Stránský

 • O státě českém

 * lat. spis

 • zabývá se českým národem
 • obhajuje právo na samostatnost a svobodnou volbu panovníka

Pavel Skála ze Zhoře

 • Historie církevní

Oficiální tvorba

Adam Michna z Otradovic

 • varhaník, učitel z Jindřichova Hradce, skládal texty písní
 • písňové soubory
  • Loutna česká
  • Česká mariánská muzika
  • Svatoroční muzika
 • píseň Chtíc, aby spal

Bedřich Briedel

 • profesor rétoriky
 • Co Bůh? Co člověk?
  • lyrická píseň
  • srovnání; kontrast špatnosti lidí a dokonalosti Boha
  • odpovídá filosofii doby

Bohuslav Balbín

 • studoval teologii, jezuitský kněz
 • vyučoval na gymnáziu
 • zájem o historii
 • autor vlastenecké prózy
 • pronásledován představiteli jezuitského řádu
 • odchází z Prahy do Klatov
 • Výah z českých dějin
  • postavil se na obranu Čj
 • Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého
  • lat. spis, který napsal pro své přátele
  • kritizuje vytlačování Čj
  • srovnává češtinu před a po r. 1620
  • obhajuje právo na vlastní jazyk
 • Rozmaniosti z historie království Českého
  • desetidílné dílo
  • nejdůležitější svazek: Učené čechy — informace o české literární minulosti

Felix Kadlinský

 • duchovní poezie dle vzoru antiky
 • Zdoroslavíček
  • sbírka duch. poezie

Tvorba lidová a pololidová

 • nejdůležitější druh — interludia=mezihry
  • krátké frašky vkládané mezi vážné hry
  • později v 17.st. se hrají samostatně
  • hrále převážně učitelé s žáky v době masopustu
  • hry ze selského prostředí
  • cílem ukázat bídné postavení běžných lidí
  • žádný komplexní děj, jednoduché situace
 • Václav František Kocmánek
  • autor interludií
  • psal o bídě a utrpení třicetileté války
 • kramářské písně — příběh+flašinet+obrázky
 • Jan František Vavák — písmák
 • ústní lidová tvorba
  • Osiřelo dítě
   • lyrickoepická balada
   • příběh matky a macechy
 
cj/baroko.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 20:45:59 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki