Vznik a vývoj živých soustav

Představy o vzniku druhů

 • kreacionalismus — produkt stvoření vyšší bytostí (creator=stvořitel)
 • evolucionismus — produkt vývoje (ať již náhodného nebo cíleného)
 • eternismus — život vždy byl a vždy bude
 • teorie samoplození (generatio spontanea) — vznik živé hmoty z neživé — Aristotelés
 • teorie panspermie — zárodky života se na Zem dostaly z vesmíru
 • evoluční abiogeneze
  • teorie o postupném a zákonitém vývoji jednodušších látek ve složitější
  • A. I. Oparin, zabýval se jí J.B.S. Haldane
  • HCN + H2O → HCOOH + NH3
  • HCOOH + 2H → HCO + H2O
  • Al4C3 + H2O → 3 CH4 + Al(OH)3
  • CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  • CO2 + H20 + ionizující záření → HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, HOOC-CH2-CH2-COOH, …
 • NH3 + záření → ·NH2 + H·
 • CH3COOH + ·NH2 → CH2COOH + H·
 • CH2COOH + ·NH2 → NH2-CH2-COOH (kys. alfaaminooctová)
 • první eobionti — heterotrofní, anaerobní, shromažďovali org. barviva; prachlorofyl → fotolýza vody
 • barviva zprvdu ochraná fce — fotoautotrofie vzniká ekundárně
 • autotrofní org. před 2.5 mld let
 
bi/septima/vznik_zivota.txt · Poslední úprava: 2009-09-29 11:49:37 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki