Vznik a geologický vývoj Země

(zatím hrubé a neupravené — opravím až budu mít sílu)

 • Země vznikla ~ před 4,5 až 4,75 mld let
 • trv. 1–1,5 mld let — předgeologické (kosmologické, astrální) období
  • Země zpočátku téměř homogení
 • přechod ke geologickému odbobí — koncentrace nejhustších látek u středu Země
 • geologické období — v plastickém plášti vznikají tzv. konvekční proudy ⇒ magnetické pole
 • pořadí vnziku sfér: zemské jádro, plášť, prvotní atmosféra, kůra, litosféra, hydrosféra, biosféra
 • v nitru Země stoupá teplo a tlak v důsledku zbytkové energie radioaktivních dějů
 • odplynění (degazace) zemské hmoty → prav. vznik původní atmosféry
  • velmi hustá, bezkyslíkatá, redukční
  • voda, C02, CO, H2, NH3, NH4Cl, HCl, H2S, SO2
 • postupné snižování teploty → tuhnutí vrchní vrstvy pláště
 • vlivou změny objemových poměrů „popraskala“
 • při dalším snížení teploty zkapalňuje voda v atmosféře → vznik hydrosféry
 • dopadající děšť zchlazuje povrch, část se ohřívá a znovu vypařuje
 • část zůstává na povrchu → první vodní toky
 • se vznikem hydrosféry začínají geologické dějiny Země (možnost eroze)
 • geologické období — spojujeme s vývojem litosféry
 • ze sledu geologických vrstev odhadujeme jejich historický vývoj

Prahory (archaikum = acheozoikum)

 • jakmile poklesla teplota litosféry pod 1375 °C vznikl na povrchu Země „krunýř“
 • s jeho tuhnutím dochází k praskání
 • nejprve vznikají mělké zlomy, které se postupně rozšiřují do hloubky → rozdělení litosféry do základních bloků
 • ~ před 2 mld let vznikají centra konsolidace (zklidnění) → centra zpevněný pevninských bloků (kratony) — základy budoucích kontinentů
 • zatím nejstarší údaje — J-AF 2,8 mld let
 • život vznikl pp před > 3,5mld let ⇒ malá možnost zachování zkamenělin
 • nejstarší mikrofosilie — 3,5–2,5 mld let — anaerobní prokaryotické org. (cyanobakterie)
 • sférolity — mikroskopické kuličkovité útvary (zkamenělé buň. stěny?)
 • stromatolity — fosilizované pozůstatky biol. činnosti — nal. v Zambii

Starohory (proterozoikum)

 • zmenšování šelfových moří
 • vyvrásňování pásemných pohoří → zvětšování pevninských bloků
 • různorodé klima
 • v ovzduší větší množství CO2
 • Kadonské vrásnění
 • trvaly >2mld let
 • starší proterozoikum (2,5-1,8mld let)
  • v ovzduší 1/100 dnešního množství O2
  • přechod něktrerých organismů k aerobnímu metabolismu
 • střední proterozoikum (1,8 - 1,2 mld let)
  • začátek rozvoje eukaryotických organismů
 • mladší proterozoikum (1200 - 600 mil let)
  • vývoj výcebuněčných organismů (složených z eukaryotických buněk)
  • naleziště
   • Bitter Spring (AUS) — fosilie sinic, hnědých a zelených řas, zbytky hub
   • tzv. ediakarská fauna — pozůstatky živočichů bez vivinutých pevných schránek (předpokládány vztahy k žahavcům, kroužkovcům a ostnokožcům)
   • české stromatolitové pásmo (mezi Klatovy a Rokycany) — buližníky — šedočerné horniny s příměsí grafitu, pp. org. původu — objeveny naše nejstarší fosilie připomínající sinice, fosilizované metabolity — kuličkovité stromatolity

Prvohory (paleozoikum)

 • trvaly 250 mil let
 • starší prvohory
  • kaledonské vrásnění
 • mladší prvohory
  • variské (hercynské) vrásnění
 • na počátku jediný kontinent — Gondwana — zahrnuje JAM, AF, Indie, AUS, Antarktida
 • na S polokouli vzniká sbližováním pevninských ker Laurasia — zahrnuje SAM, EV, AS
 • na přelomu prvnohor a druhohor dočasné spojení Laurasie a Gonwany v jednotný kontinent — Pangea
 • horská pásma snadno zvětrávala → velké vrstvy úlomkovitých sedimentů
 • vznik prohlubní → jezerní a mořské pánve zaplněné bohatým rostlinstvem ···> ložiska černého uhlí
 • koncem siluru vlivem kaledonského vrásnění vzniká mohutné pásmové pohoří
 • variské vrásnění spojilo oddělené pevninské kry na S polokouli v Laurasii
 • nejmladší devon — objevují se první suchozemské rostliny, bezobratlí ž. na souši
 • trilobiti, graptoliti, ramenonožci(příbuzní měkkýšů), ostnokožci, korálnatci, měkkýši, ryby, krytolebci (předch. obojživelníků), dírkonošci
 • řasy, ryniofyty, kapraďorosty

Durohohry (mezozoikum)

 • relativní horotvorný klid
 • Laurasie a Gondwana dočasně spojeny v Pangeu
 • mohutné vrstvy jemnozrnných sedimentů (pískovce)
 • transgrese moře — opětovný rozpad Pangey → vznik Atlantského a oc.
 • mezi Laurasií a Gondwanou průliv „moře Tethys“ ···> středozemní moře
 • na konci křídy pásemná příkrovová pohoří — počátek alpinského v
 • hlavonožci, amoniti (měkkýši), belemniti (měkkýši), žraloci, dvojdyšné ryby, plazi, ryby, praptáci, savci, členovci
 • jehličnany, cykasy, krytosemenné r.

Třetihory (terciér)

 • výrazné přemodelování reliéfu všech kontinentů Alpinským vrásněním → vznik zlomů, příkkrovů, …, vulkanická činnost
 • Pyreneje, Alpy, Karpaty, obl. Malé Asie, Íránská vys., Atlas, Pamír, Himálaj, Kordillery,
 • rozložení pevnin podobné dnešnímu
 • dírkonošci, plži,mlži, žraloci, ryby, obojživelníci, savci, krytosemenné r.

Čtvrtohory (kvartér)

 • na počátku mohutný kontinentální ledovec na obou pólech — váže velké množství vody → pokles hladiny o víc jak 100m
 • pět tzv. ledových dob (glaciálnů), mezi nimi čtyři doby meziledové (interglaciály) — názývají se podle Alpských řek günz, windel, riss, würus, …
 • …. ,savci, předchůdci člověka
 
bi/septima/vznik_zeme.txt · Poslední úprava: 2009-09-11 20:53:01 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki